เกี่ยวกับเรา

ที่มาของไทยเด็ด

“ไทยเด็ด” หนึ่งในโครงการของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีให้แก่ ชุมชนและสังคมไทย โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด็ดหรือสินค้าประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ จากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน นำมาสนับสนุนด้านการตลาด และช่องทาง การจัดจำหน่าย ผ่านสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ช่วยสร้างโอกาส ความภาคภูมิใจ 

ดูเพิ่มเติม
อาหาร
เครื่องดื่ม
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
ของใช้