ที่มาของไทยเด็ด

“โครงการไทยเด็ด” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานพันธมิตร  ปัจจุบันมี 8 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน  และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสนับสนุนและผลักดันเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

โออาร์ รับหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนช่องทางการขายให้กับสินค้าชุมชน เพื่อช่วยให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น ได้มีโอกาสใน การนำสินค้าถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงขึ้น โดยนำจุดแข็งคือ สถานีบริการพีทีที สเตชั่น ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ มาเป็นช่องทางการจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ผ่านการคัดสรรจากหน่วยงานพันธมิตรแล้วว่าเป็น “สินค้าดีสินค้าเด็ด” เพื่อนำมาให้ผู้แทน จำหน่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น คัดเลือกไปวางจำหน่าย ณ “ร้านค้าไทยเด็ด หรือมุมสินค้าไทยเด็ด” ที่อยู่ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น

ไทยเด็ด เด็ดที่ความคิดคนไทยที่ช่วยเหลือกัน

ด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำมาช่วยพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นการช่วย ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้มีโอกาสต่อยอดองค์ความรู้พื้นบ้าน ยกระดับสินค้าเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ช่วยธุรกิจฐานรากให้เติบโต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ขณะที่ผู้บริโภค ผู้ขับรถสัญจรไปมาก็ได้มีโอกาส ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต และสามารถเข้าถึงของเด็ดประจำท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

“ไทยเด็ด” ช่วยเติมเต็มให้ชุมชนมีรอยยิ้ม

อีกหนึ่งโครงการจากแนวคิด “เติมเต็มทุกความสุข” ของสถานีบริการพีทีที สเตชั่น ที่พัฒนาจากการได้อยู่เคียงข้างและได้ร่วมเติบโตกับคนไทย มาอย่างยาวนาน สู่ความเป็น “ศูนย์กลางของชุมชน” ที่พร้อมจะร่วมเติมเต็มรอยยิ้มให้กับสังคม ชุมชน และนักเดินทาง ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและ เศรษฐกิจที่ดีให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Living Community

เป้าหมายไทยเด็ด

“โครงการไทยเด็ด” จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน เกษตรกร และคนในชุมชนโดยรอบให้ “เติบโตไปด้วยกัน” เพื่อช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและก้าวไกลสู่ระดับสากล สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเติมเต็มรอยยิ้มให้ชุมชน