ขนมโบว์อิสตานา

฿35

รายละเอียดสินค้า

ขนมโบว หรือ ขนมผูกรัก เป็นขนมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้มาช้านาน ส่วนใหญ่จะทากินกันในเทศกาลสาคัญๆ เช่นวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (วันฮารีรายอ) เป็นของชาร่วยวันงานแต่ง พิ์ีเข้าสุหนัตขึ้นบ้านใหม่ เป็นของว่างกินกับน้าชากาแฟ และเป็นของฝากจากปัตตานี
ขนมโบว อิสตานา ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ ภูมิปัญญา โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นของฝากของที่ระลึก ผลิตไส้จากปลาทะเลแหลมโพ์ิ์ที่จ ับโดยชาวประมงพื้นบ้าน ผสมเครื่องเทศและสมุนไพรต่างๆซึ่งเป็นสูตรต้นตารับจากวังยะหริ่ง ทาให้มีรสชาติเฉพาะตัว มีคุณค่าทางโภชนาการ และไม่ใส่วัตถุเจือปน
ภาค :
ภาคใต้
จังหวัด :
ปัตตานี
มาตรฐานสินค้า :
อย., มผช., ฮาลาล,
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ ภูมิปัญญา
อายุการเก็บรักษา :
6เดือน
ราคา :
35 บาท/ซอง 3ซอง 100บาท

สินค้าใหม่