ข้าวลายเสือ ข้าวบุญบันดาล

฿120

รายละเอียดสินค้า

ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย ทุ่งกุลาร้องไห้ ปลูกในพื้นที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามเป็นข้าวสารจากเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อยในเขต GI (Geographical Indications) แหล่งภูมิศาสตร ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ต้องการจะรักษาระบบนิเวศของที่ด ิน เป็นผลิตภัณฑ ที่คนปลูกข้าวตั้งใจจะรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีความตั้งใจอยากชวนคนรุ่นใหม่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดและยกระดับข้าวอินทรีย ให้ไปสู่สากล ข้าวลายเสือ คือ สินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ ของข้าวซึ่งปลูกในพื้นที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งมีสัญลักษณ คือ เสือซึ่งประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 และข้าวไรซ เบอร รี่ซึ่งเป็นสายพัน์ุ ข้าวที่ปลูกและพัฒนาภายใต้แบรนด “ข้าวบุญบันดาล”
ภาค :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด :
มหาสารคาม
มาตรฐานสินค้า :
GI (Organic Thailand, วิสาหกิจชุมชน)
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ :
คุณอาทิตยา บุญยรัตน์
อายุการเก็บรักษา :
3-6เดือน
ราคา :
หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน
เบอร์โทร :
094 -989 -6698

สินค้าใหม่