พาไปดูโครงการ “ไทยเด็ด” เมล็ดผลจากแนวคิด Living Community สถานีสร้างสุขของ PTT Station


ล่าสุดกับ “ไทยเด็ด” โครงการการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ PTT Station กับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันจัดตั้งขึ้น

แต่ก่อนที่จะเจาะเบื้องลึกโครงการนี้ เล่าถึงที่มาที่ไปแนวคิด Living Community ที่ PTT Station ตั้งใจจะพัฒนาให้สถานีบริการน้ำมันเป็นศูนย์กลางชุมชน ให้ฟังก่อนว่า

PTT Station วางแผนที่จะเปลี่ยนแนวคิดรูปแบบสถานีบริการน้ำมัน จาก PTT Life Station ที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สู่การเป็น Living Community สถานีบริการน้ำมันที่เข้าใจทั้งนักเดินทางและเป็นศูนย์กลางให้กับชุมชน ผ่าน 3 องค์ประกอบหลัก คือ การนำเสนออัตลักษณ์ การเป็นศูนย์กลางการให้ และการเป็นพื้นที่เพื่อชุมชนยั่งยืน


  เราจึงค่อยๆ เห็นการเปลี่ยนแปลงการบริการและการพัฒนาพื้นที่ภายใน PTT Station อยู่เรื่อยๆ เช่น พื้นที่ที่ให้ความร่มรื่น การตกแต่งร้านค้าภายในเพื่อสอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นนั้นๆ หรือการสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงผู้ให้และผู้รับได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น และล่าสุดกับโครงการ “ไทยเด็ด”


“ไทยเด็ด” นวัตกรรมผสานวัฒนธรรม นำชุมชนสู่ความยั่งยืน

  ไทยเด็ด ต่อยอดมาจากโครงการการสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของชุมชนโดยรอบ PTT Station ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง แต่ทำให้ชัดเจนขึ้นในทุกมิติ ทั้งกลยุทธ์ รูปแบบ และการดำเนินงาน เพื่อให้ PTT Station เป็นหนึ่งในผู้มอบองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่วิสาหกิจชุมชน เป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สำคัญคือการเป็นสถานีบริการศูนย์กลางชุมชน ที่มอบประโยชน์สูงสุดให้กับวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร คนในพื้นที่ และนักเดินทาง ตามแนวคิด Living Community  PTT Station ร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), DBD (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์) และ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) สร้างแบรนด์ “ไทยเด็ด” ขึ้นมา ซึ่งคำว่า “เด็ด” นี้เป็นคำอุทานของคนไทย หมายถึงถูกใจ ชอบใจ ถึงใจ และเป็นคำที่สร้างการรับรู้และจดจำได้ง่าย โดยสื่อสารแบรนด์ผ่านกิจกรรมต่างๆ คือ

มุมสินค้าไทยเด็ด เป็นการร่วมมือกับ SME Bank, DBD, ธ.ก.ส. คัดเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นของดีของเด่นประจำท้องถิ่น ไปวางจำหน่ายบน “มุมสินค้าไทยเด็ด” ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station  ที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นวิสาหกิจชุมชนให้มีแนวคิดในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ รวมถึงสร้างโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน PTT Station  ที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการจัดงาน ไทยเด็ด Matching Day โดยปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station
เข้าร่วมโครงการแล้ว 138 สถานีตลาดไทยเด็ด การจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ โดยคัดเลือกสินค้าเกษตร อาหาร หรือสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือ ที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยรอบสถานีฯ มาจำหน่าย พร้อมทั้งออกแบบตกแต่งสถานที่ด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อความสวยงาม และดึงดูดผู้ใช้บริการสถานีฯ ให้เข้าไปเลือกซื้อสินค้า และใช้ชื่อพื้นที่ดังกล่าวว่า “ตลาดไทยเด็ด”ตู้ ปณ. ไทยเด็ด การร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนในระบบ E-Commerce ของ ไปรษณีย์ไทย (www.thailandpostmart.com) มาจำหน่ายผ่านจุดบริการ ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station (Online to Offline) โดยใช้ระบบของไปรษณีย์ไทย ในการบริหารจัดการการจำหน่าย และกระจายสินค้า ทั้งในลักษณะซื้อสินค้าที่มีจำหน่ายในจุดบริการ หรือเลือกซื้อสินค้าจากระบบ E-Commerce ของไปรษณีย์ไทย และให้ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงบ้าน โดยจุดบริการ ณ PTT Station นี้มีชื่อว่า “ตู้ ปณ. ไทยเด็ด” โดยปัจจุบันมีร้าน ตู้ ปณ. ไทยเด็ด ต้นแบบ 2 สาขา ได้แก่ ที่ PTT Station สาขาบางบ่อ และ PTT Station สาขากิ่งแก้ว

แน่นอนว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้ นอกจากจะทำให้โครงการ “ไทยเด็ด” เด่นชัดขึ้นในทุกมิติ และท้ายที่สุดผลลัพธ์ของโครงการนี้คือ การมีส่วนช่วยให้เกษตรกรไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และคนในพื้นที่ได้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมๆ กัน จึงไม่ใช่เรื่องยากที่ PTT Station จะเป็น Local Hero 
และเป็นสถานีสร้างสุขให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริง