เปิดโครงการไทยเด็ดแมชชิ่งเดย์ จ.กาญจนบุรี


  เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บริษัท ไอเอสเค บิสซิเนส จำกัด จ.กาญจนบุรี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 5
  โครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งแรกของภาคตะวันตก ที่ดำเนินโครงการตามเจตนารมณ์ของ โออาร์ ทำให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ เป็นพื้นที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชน ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

  น.ส.จิราพร กล่าวว่า โออาร์ ดำเนินธุรกิจโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มร่วมออกแบบรูปแบบทางธุรกิจร่วมกับโออาร์ เพื่อช่วยกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชน โออาร์ จึงดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ด้วยแนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมูนิตี (Living Community) เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันที่มีกว่า 1,900 แห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางของชุมชน ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน

  โออาร์ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดตั้งโครงการไทยเด็ดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 ซึ่ง “ไทยเด็ด” สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด็ดในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศที่เกิดจากการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ โออาร์ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ไทยเด็ดมาวางจำหน่ายในร้านขายของฝากภายใต้ชื่อ “มุมไทยเด็ด”  ทั้งยังได้จัดสรรพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อเปิดเป็นพื้นที่สำหรับ “ตลาดไทยเด็ด” ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการนำผลิตผลทางการเกษตร อาหาร และสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาจำหน่าย